Ön Bilgilendirme & Mesafeli Satış Sözleşmesi

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU
1. Konu:
İşbu Ön Bilgilendirme Formu, Tayrada Sanal Mağazacılık'ın (Bundan sonra "klarnet.com.tr" veya "SATICI" olarak anılacaktır), TÜKETİCİ'ye (*) satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün/ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.
İşbu Ön Bilgilendirme Formu’nda yer alan ürüne ilişkin olarak TÜKETİCİ’ye sunulan tüm bilgiler, Ön Bilgilendirme Formu’nun onaylanarak Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin akdedilmesine veya akdedilmesinden evvel ürün bilgilerine ilişkin değişikliklerin ürüne ilişkin internet sitesi sayfasında yayınlanmasına kadar geçerli olup; SATICI ancak www.klarnet.com.tr internet sitesinde yayınladığı güncel bilgiler ile bağlıdır ve değişiklik itibarıyla işbu Ön Bilgilendirme Formu’nda verilen bilgilerle bağlı kalınmadığı ihtar olunur.
(*) Alıcının tacir gerçek veya tüzel kişi olması ve/veya sözleşme konusu ürüne ait faturanın tacir alıcı adına kesilmesi durumunda; alıcı, Ön Bilgilendirme Formu ve kanunda düzenlenen tüketicilere özel hak ve imkanlar tanımaya yönelik hükümlerden ve tüketici haklarından faydalanamaz.
2. Taraflar:
    2.1. Satıcı’ya İlişkin Bilgiler:    
Ünvanı: Tayrada Sanal Mağazacılık
Mersis NO: 1002545513600013 
ITO Ticaret Sicil No: 108750
Adresi : Bahçeşehir 2.Kısım Mahallesi, Süzer Bulvarı,
No: 19 KC F Çarşı Dükkan No: 49 Başakşehir - İSTANBUL
Tel: 0212 485 77 22 E-posta: bilgi@klarnet.com.tr
Ürün İade Adresi :
Bahçeşehir 2.Kısım Mahallesi, Süzer Bulvarı,
No: 19 KC F Çarşı Dükkan No: 49

    2.2. Tüketici’ye İlişkin Bilgiler:
Adı-Soyadı: Adresi: 

Telefon:
E-Posta:
IP Adresi

3. Sözleşme Konusu ürün/ler veya hizmet/ler bilgileri
    3.1. Ürün Nitelikleri:
    3.2.2. Teslim anında TÜKETİCİ’nin adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, TÜKETİCİ’nin ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlüzarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI'ya iade edilmesinden dolayı oluşan giderlere TÜKETİCİ katlanacaktır.
    3.2.3. Ürün teslim masrafı olan kargo ücreti, ürün bedeline dahil olmayıp; 100 TL (KDV Dahil) ve daha az tutardaki siparişlerde TÜKETİCİ tarafından; 100 TL (KDV Dahil) ve üzeri siparişlerde SATICI tarafından ödenecektir.
    3.2.4. TÜKETİCİ’nin kusuru veya ihmali dolayısıyla ürünlerin belirtilen süre içerisinde ve/veya taahhüt edilen şekilde ve kişiye teslim edilememesi durumunda SATICI’ya sorumluluk atfedilemez.
    3.2.5. TARAFLAR, aşağıdaki şartların SATICI tarafından sağlanması hâlinde TÜKETİCİ’ye eşit kalite ve fiyatta başka bir mal tedarik edilebileceği hususunda mutabıklardır:
              1. Haklı bir nedenle sözleşme konusu malın tedarik edilemeyeceğinin anlaşılması.
              2. TÜKETİCİ’nin açık ve anlaşılabilir bir şekilde bilgilendirerek onaylarını alması.
    3.2.6. SATICI, sipariş konusu ürünün tedarikinin imkânsızlaşması halinde, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan TÜKETİCİ’ye bildirir ve 10 (on) günlük süre içinde toplam bedeli TÜKETİCİ’ye iade eder.
    3.2.7. TÜKETİCİ’ye ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ürünün tesliminden sonra ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, TÜKETİCİ kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünü 3  (üç) iş günü içinde TÜKETİCİ’ye iade etmek zorundadır. Bu takdirde kargo masrafını SATICI üstlenmez.
    3.2.8. İşbu Ön Bilgilendirme Formu’nun onaylanarak Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin akdedilmesinden sonra, herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez ise veya banka ödemesi iptal edilirse, TÜKETİCİ’nin ürün bedelini ödeyerek SATICI’yı bilgilendirmesine dek; SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden imtina eder.
    3.2.9. SATICI mücbir sebepler, teslimi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesintiye uğraması ve başkaca olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü/leri süresi içinde teslim edemez ise, bu durumu TÜKETİCİ’ye bildirecektir. Bu takdirde TÜKETİCİ (i) siparişin iptal edilmesini, (ii) sözleşme konusu ürünün/lerin varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya (iii) teslimat süresinin mücbir sebebin/engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. TÜKETİCİ’nin siparişi iptal etmesi halinde ödediği toplam tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. TÜKETİCİ’nin kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün/ler tutarı, siparişin TÜKETİCİ tarafından iptal edilmesinden sonra 3 iş günü içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra TÜKETİCİ hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, TÜKETİCİ, olası gecikmeler için SATICI’nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını ve SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından TÜKETİCİ hesabına yansıtılmasının alacağı sürenin SATICI’nın sorumluluğunda olmadığını bilmekte ve kabul etmektedir.
    3.3. Fatura Bilgileri 
Adı/Soyadı:  Vergi Dairesi:
Vergi Numarası: 
Fatura Adresi: 
4. Cayma Hakkı:
    4.1. TÜKETİCİ’nin, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı teslim aldığı veya malın gösterdiği adresteki 3. kişi/kuruluşa teslim edildiği tarihten itibaren 14 (on dört) gün içerisinde malı            reddederek/iade ederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin SATICI’ya ulaşması tarihinden itibaren 20 gün içerisinde malı geri almayı taahhüt ederiz.
    4.2. Cayma hakkının kullanılabilmesi için bu süre içinde SATICI’ya bu hakkın kullanıldığının;
            1. SATICI’nın Bahçeşehir 2.Kısım Mahallesi, Süzer Bulvarı, No: 19 KC F Çarşı Dükkan No: 49 veya
            2. bir sürekli veri taşıyıcısı ile bilgi@klarnet.com.tr e-posta adresine gönderilecek bir e-posta veya www.klarnet.com.tr linki üzerinden ulaşılabilecek İletişim formu aracılığı ile bildirilmesi gerekmektedir. 
    4.3. TÜKETİCİ, cayma hakkını kullanırken;
            1. TÜKETİCİ’ye veya TÜKETİCİ’nin Teslim Edilecek Kişi olarak tayin ettiği kişiye teslim edilen ürünün faturasını (***)
            2. Kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak iade edilecek ürünleri SATICI’ya teslim etmesi gerekmektedir.
(***) Alıcının tacir gerçek veya tüzel kişi olması ve/veya sözleşme konusu ürüne ait faturanın tacir alıcı adına kesilmesi durumunda, ALICI’nın tüketici hakları hariç olmak üzere, ürünü iade etmek istemesi halinde, ürünü, iade ederken düzenlenecek iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir.
    4.4. TÜKETİCİ tarafından cayma hakkı kapsamında iade edilen malın değerinin TÜKETİCİ’nin kusuru sebebiyle azalması veya söz konusu malın TÜKETİCİ’nin kusuru sebebiyle telef olması halinde, TÜKETİCİ’nin, SATICI’ya malın değerini  veya değerindeki azalmayı tazmin etmesi gerekir.
    4.5. TÜKETİCİ’nin cayma hakkını kullanması halinde SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç 10 (on) gün içerisinde ürün bedelinin TÜKETİCİ’nin banka hesabına veya kredi kartı hesabına iade edilmesi için SATICI ilgili banka nezdinde derhal girişimde bulunur.
    4.6. Cayma hakkı kullanılarak iade edilmek istenen ürün, cayma hakkının SATICI’ya ulaştığı tarihten itibaren en geç 20 (yirmi) gün içerisinde kargo firması aracılığıyla TÜKETİCİ’nin belirtmiş olduğu adresten ücretsiz olarak alınacaktır. Cayma bildirimi yapılmadan SATICI’ya gönderilen ürünlere ait nakliye ücreti TÜKETİCİ tarafından karşılanacaktır. TÜKETİCİ bu durumda söz konusu nakliye ücretini ödeyeceğini bilir ve kabul eder.
5. Genel Hükümler
    5.1. İşbu bilgiler, ticari amaçlarla verilmektedir.
    5.2. Sözleşmenin uygulanmasında, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca ilan edilen değere kadar TÜKETİCİ’nin ürünü/leri satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.
            Parasal sınıra ilişkin bilgiler aşağıdadır.
            28 Mayıs 2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere:
* Değeri iki bin Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetlerine, üç bin Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine, büyükşehir statüsünde bulunan illerde ise iki bin Türk Lirası ile üç bin Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine başvuru zorunludur. Zorunlu olan durumlarda başvurudan sonra veya bu değerlerin üzerindeki uyuşmazlıklar için Tüketici Mahkemeleri’ne başvurulabilecektir
.
    5.3. Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik uyarınca TÜKETİCİ, işbu belgede yer alan bilgileri edinerek işbu belgeyi onaylamadıkça Mesafeli Satış Sözleşmesi akdedilemez. İşbu Ön Bilgilendirme Formu, 01/10/2015 tarihinde SATICI  tarafından düzenlenmiş ve TÜKETİCİ’nin onayına sunulmuştur.
    5.4. Mesafeli Satış Sözleşmesi ticari amaçlarla yapılmıştır. TÜKETİCİ, SATICI’nın internet sitesindeki işbu ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu, kabul ettiğini, kayıtsız şartsız beyan ve taahhüt eder.
MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ
1. Sözleşmenin Taraflari
Ünvanı: Tayrada Sanal Mağazacılık
Mersis NO: 1002545513600013 
ITO Ticaret Sicil No: 108750
Adresi : Bahçeşehir 2.Kısım Mahallesi, Süzer Bulvarı,
No: 19 KC F Çarşı Dükkan No: 49

Tel: 0212 485 77 22 E-posta: bilgi@klarnet.com.tr 
Ürün İade Adresi :
Bahçeşehir 2.Kısım Mahallesi, Süzer Bulvarı,
No: 19 KC F Çarşı Dükkan No: 49

1.2. Alıcı’ya İlişkin Bilgiler (*):
Adı-Soyadı:
Adresi: 
Telefon:
E-Posta:
IP Adresi
(*) Alıcının tacir gerçek veya tüzel kişi olması ve/veya Sözleşme konusu ürüne ait faturanın tacir alıcı adına kesilmesi durumunda; alıcı, işbu Sözleşme ve kanunda düzenlenen tüketicilere özel hak ve imkanlar tanımaya yönelik hükümlerden ve tüketici haklarından faydalanamaz.
2. Sözleşmenin Konusu
ALICI'nın SATICI'ya ait www.klarnet.com.tr internet sitesinden (bundan böyle “SİTE” olarak anılacaktır) elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün/lerin satın alınması/satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (TKHK) ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri ve ilgili diğer tüm yasal düzenlemeler ve uygulamalar gereğince tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.
3. Sözleşme Konusu Ürün/ler ve Ürün Bilgileri
    3.1 Ürün Nitelikleri: 
Ürün Cinsi/Modeli: 
Ürün Adeti : 
Satış Fiyatı (KDV Dahil) :
Vadeli Fiyatı(KDV Dahil) :
Ara Toplam (KDV Dahil) :
Kargo Ücreti (KDV Dahil): 
Toplam (KDV Dahil) :
    3.2. Ödeme ve Teslimat
Ödeme Şekli ve Planı:
Teslim Edilecek Kişi: 
Teslimat Adresi:  Fatura Adresi:
        3.2.1. ALICI, kredi kartı veya banka kartı yada Kapıda Ödeme aracılığı ile peşin veya taksitli şekilde ödeme yapacak olup; ürünler, SATICI’ya siparişin iletildiği günden itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde kargo vasıtası ile Teslimat  Adresi’ne teslim edilecektir.
        3.2.2. Teslim anında ALICI’nın adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, ALICI’nın ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI'ya iade edilmesinden dolayı oluşan giderlere ALICI katlanacaktır.
        3.2.3. Ürün teslim masrafı olan kargo ücreti, ürün bedeline dahil olmayıp; 100 TL (KDV Dahil) ve daha az tutardaki siparişlerde TÜKETİCİ tarafından; 100 TL (KDV Dahil) ve üzeri siparişlerde SATICI tarafından ödenecektir.
        3.2.4. ALICI’nın kusuru veya ihmali dolayısıyla ürünlerin belirtilen süre içerisinde ve/veya taahhüt edilen şekilde ve kişiye teslim edilememesi durumunda SATICI’ya sorumluluk atfedilemez.
        3.2.5. TARAFLAR, aşağıdaki şartların SATICI tarafından sağlanması hâlinde ALICI’ya eşit kalite ve fiyatta başka bir mal tedarik edilebileceği hususunda mutabıklardır: Haklı bir nedenle sözleşme konusu malın tedarik edilemeyeceğinin anlaşılması. ALICI’nın açık ve anlaşılabilir bir şekilde bilgilendirerek onaylarını alması.
        3.2.6. SATICI, sipariş konusu ürünün tedarikinin imkânsızlaşması halinde, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’ya bildirir ve 10 (on) günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade eder.
        3.2.7. ALICI’ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ürünün tesliminden sonra ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI kendisine  teslim edilmiş olması kaydıyla ürünü 3 (üç) iş günü içinde ALICI’ya iade etmek zorundadır. Bu takdirde kargo masrafını SATICI üstlenmez.
        3.2.8. İşbu Ön Bilgilendirme Formu’nun onaylanarak Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin akdedilmesinden sonra, herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez ise veya banka ödemesi iptal edilirse, ALICI’nın ürün bedelini ödeyerek SATICI’yı bilgilendirmesine dek; SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden imtina eder.
        3.2.9. SATICI mücbir sebepler, teslimi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesintiye uğraması ve başkaca olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü/leri süresi içinde teslim edemez ise, bu durumu ALICI'ya bildirecektir. Bu takdirde ALICI (i) siparişin iptal edilmesini, (ii) sözleşme konusu ürünün/lerin varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya (iii) teslimat süresinin mücbir sebebin/engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar  ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği toplam tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün/ler tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 3 iş günü içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını ve SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasının alacağı sürenin SATICI’nın sorumluluğunda olmadığını bilmekte ve kabul etmektedir.
    3.3. Fatura Bilgileri (**)
Adı/Soyadı:  Vergi Dairesi:
Vergi Numarası: 
Fatura Adresi: 
(**) Fatura, sipariş teslimatı sırasında teslimat adresine sipariş ile birlikte teslim edilecektir.
Türkiyenin Klarnet Mağazası
Klarnet.com.tr© 2017